חיבור וחיסור עד - 20 חלק ב בעיות חיבוריות כפל עד 20 נושאים נוספים אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית