כּ רת אחד מהענשים החמורים ביותר בתורה הנתנים בידי שמים , שבו נפש האדם נכרתת ומתנתקת מכלל עם י שׂ ראל . בזמן שבית המק דּ ש היה קים , מי שהתחיב בענש כרת היה נפטר לפני גיל חמ שּׁ ים . לוקה , מלק וּ ת התורה קובעת על חטאים מסימים ענש מלקות . ענש זה התקים רק על ידי בית ה דּ ין , אם התקימו כל התנאים הנדרשים לכך . למע שׂ ה , כבר דּ ורות רבים שלא מקימים את הענש ה זּ ה בפעל , מכיון שאין לבתי ה דּ ין בימינו את הכח והסמכות המספיקים . מורה הוראה  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק