בּ רב עם הדרת מלך זהו פסוק בספר משלי ( יד , כח ) שנהוג להזכירו בקשר למצוה הנע שׂ ית בהשתתפות צבור גדול . משבח יותר לע שׂ ות מצוות ברב עם . לדגמה : מצות ק דּ וש לבנה משבחת יותר אם נע שׂ ית במעמד של צבור גדול . ה מּ חמיר תּ בוא עליו בּ רכה ראו : ' תבוא עליו ברכה ' . ' חמרות ' . התנאה לפניו בּ מצוות  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק