אין מעבירין על ה מּ צוות כאשר מז דּ מנת לאדם מצוה שהוא חיב לע שׂ ות הּ , עליו לע שׂ ות הּ מיד גם אם היה בדרך למצוה אחרת , כי אין ' מעבירין ' ( מדלגים ) על המצוה . לדגמה : אדם שפתח את נרתיק ה טּ לית והתפלין , ובטעות הוציא את התפלין לפני שהתע טּ ף ב טּ לית ( אף שההלכה היא כי יש להק דּ ים את ה טּ לית לתפלין ) – אין לעזב את התפלין אלא להניח אותן תחלה . וראו גם : ' מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה ' . אין מערבין שׂ מחה בּשׂ מחה כאשר חיבים במצוה מסימת שיש ב הּ גם שׂ מחה , אסור לצרף באותו ה זּ מן מצוה אחרת שיש ב הּ גם חיוב שׂ מחה , וזאת כדי לתת מקום חשוב לכל שׂ מחה בפני עצמ הּ . לדגמה : בימים טובים שיש בהם חיוב של שׂ מחה , אסור לערב מצוה נוספת כנ שּׂ ואין שיש ב הּ חובת שׂ מחה . אלא יש לקים כל מצוה עם שׂ מחת הּ בנפרד . הואיל ואתעבד בּהּ חדא מצוה , לתעבד בּהּ מצוה אחריתא  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק