אג וּ דל (גּוּ דל ) ראו : ' גודל ' . א מּ ה ( א מּ ות ) מ דּ ת ארך : שעור אמה הוא 48 סנטימטר . בּ יצה (כּבּ יצה , חצי בּ יצה , שׁ לי שׁ בּ יצה )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק