א שׁ מרת ה בּ קר ה שּׁ ליש האחרון של הלילה קדם עלות ה שּׁ חר . בּ ין ה שּׁ מ שׁ ות ה זּ מן שבין ' שקיעת החמה ' ל ' צאת הכוכבים ' . ראו גם : ' שקיעת החמה ' ו ' צאת הכוכבים ' . בּ עוד ה יּ ום גּ דול  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק