אס וּ ר ( א סּוּ ר , א סּוּ רין ) ' אסור ' הוא שם כללי לכל דּ בר שנאסר מהתורה או על ידי חכמים . א סּוּ ר חמ וּ ר אסורים שנחשבים חמורים במיחד . כגון ע שׂ ית מלאכה בשבת , לעמת ע שׂ ית מלאכה ביום טוב ( בחג ) – שהיא אסור קל יותר . ( כפעל יוצא מכך , מי שע שׂ ה מלאכה בשבת אסור לו להנות מאות הּ עברה , ואלו מי שע שׂ ה מלאכה ביום טוב , מתר לו בדיעבד להנות ממנה ) . גם האסור של חמץ בפסח נחשב כחמור במיחד , ועוד . דקד וּ ק , י שׁ לדקדק  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק