צ בּוּ ר ע שׂ רה יהודים ( מנין ) או יותר הנמצאים במקום אחד . יש מצוות שיש לע שׂ ותן בצבור . לדגמה : קריאה בתורה נע שׂ ית רק במנין . קטן ( קט נּ ים ) ילד ש טּ רם מלאו לו שלש - ע שׂ רה שנים ( בר מצוה ) , או יל דּ ה ש טּ רם מלאו ל הּ שתים - ע שׂ רה שנים . קטן שׁ ה גּ יע לח נּוּ ך  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק