א סּוּ ר חכמים ראו : ' דּ רבנן ' , ' גזרת חכמים ' . אס וּ ר מן ה תּ ורה ( אס וּ ר מדאוריתא ) אסור שמקורו מן התורה ולא מ דּ ברי חכמים , גם אם ( לפעמים ) אינו מפרש ב הּ . ראו גם : ' אסור , אסור ' . בּ מדינותינ וּ , נהג וּ בּ מדינותינ וּ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק