תּ ורה שׁבּ על פה הבאור לתורה שבכתב , שנמסר מאת האלקים למשה רבנו בהר סיני יחד עם התורה שבכתב . הבאור כולל את ה דּ ינים הנלמדים מהפסוקים על ידי י " ג מ דּ ות שהתורה נדרשת בהן , וגם דּ ינים שאינם נלמדים מתוך הפסוקים , אך נמסרו למשה רבנו בהר סיני ונקראים ' הלכה למשה מסיני ' . התורה שבעל פה עברה מ דּ ור לדור בלמוד מרב לתלמידיו – לכתחלה היא היתה צריכה להלמד דּ וקא בעל פה ולא מתוך הכתב , עד שרבי יהודה הנ שׂ יא ראה שהמ צּ ב ה קּ שה שבו היו נתונים היהודים חיב להעלות אות הּ על הכתב כדי שלא ת שּׁ כח . התורה שבעל פה כוללת את המשנה , מדרשים , גמרא וכל מה שּׁ נכתב על ידי גדולי י שׂ ראל בהמשך ה דּ ורות . תּ ורת ה קּבּ לה , תּ ורת ה סּ וד בתורה ישנם שני חלקים : החלק הגלוי לנו , שאותו אנו מבינים ועל פיו אנו מתנהגים ; והחלק שאינו גלוי לנו , שהוא הסוד שבתורה ( תורת הנסתר ) המכנה ' קבלה ' , על שם זה שחכמי ה קּ בלה ק בּ ל וּ את הסודות מ שּׁ מים ( ולא על ידי למוד והבנה עצמית ) . ע קּ רי תורת הסוד מצויים בספר ה זּ הר , ואחריו בספרי ה קּ בלה , ובע קּ ר בכתבי הארי ז " ל . הרעיונות המרכזיים שב קּ בלה מבארים היטב בתורת חסידות חב " ד . תּ למ וּ ד...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק