מצוה ( קיום מצוות ) מצוה , עומד למצוה מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה מצוה לפרסם מצוה מן המבחר מצוה עוברת מצוה שה זּ מן גרמא , מצוה שאין ה זּ מן גרמא מצוות לאו להנות נתנו מצות אנשים מלמדה מצות ע שׂ ה , מצות לא תע שׂ ה ( מצות ע שׂ ה מן התורה ) מצטער ( מצטערים ) מקלין מקצת היום ככלו מקרא מראית עין משבח , הרי זה משבח מ שּׁ האיר ה שּׁ חר , מ שּׁ האיר היום מ שּׁ הו מ שּׁ ום סכנה ' יסודות התורה' ' נסבות בקיום המצוה' ' הנהגות' ' מלות דּ ין' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' נסבות בקיום המצוה' ' כללים בהלכה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' יסודות התורה' ' נסבות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' כללים בהלכה' ' יסודות התורה' ' נסבות בקיום המצוה' 'דּ רגות בקיום המצוה' ' זמנים בהלכה' ' שעורים ומ דּ ות בהלכה' ' נסבות בקיום המצוה' משנה משקין מתוך שלא לשמ הּ בא לשמ הּ מתעסק בעלמא מתר ( מתירים ) מתר לכתחלה ( מתר בדיעבד ) ' יסודות התורה' ' מ שּׂ גים שונים' ' הנהגות' ' נסבות בקיום המצוה' ' מלות דּ ין' 'דּ רגות בקיום המצוה'  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק