המשגים באלפון מתחלקים לקטגוריות הבאות : יסודות התורה : מ שּ גים הק שׁ ורים לה שׁתּ ל שׁ לות ההלכה , לדגמה : 'גּ מרא ' , ' מדר שׁ ' ( ע מּ וד . ( 28 מעמד המצוה : מ שּ גים ה מּ ב טּ אים את ה מּ עמד ההלכתי שׁ ל ה מּ צוה , לדגמה : 'דּ א וֹ ריתא ' , ' דּ ר בּ נן ' , ' גּ זרת חכמים ' ( ע מּ וד . ( 39 דרגות בקיום המצוה : מ שּ גים ה מּ ב טּ אים את ה מּ עמד בּ ק יּ ום ה מּ צוה , לדגמה : ' לכ תּ ח לּ ה ' , ' בּ דיעבד ' , ' מה דּ רין ' , ' מצוה מן ה מּ בחר ' ( ע מּ וד . ( 42 נסבות בקיום המצוה : מ שּ גים ה מּ תיחסים למ צּ בים שׁוֹ נים בּ עת ק יּ ום ה מּ צוה , לדגמה : ' צרך גּ ד וֹ ל ' , ' שׁ עת ה דּ חק ' , ' כּ ונה ' ( ע מּ וד . ( 45 מעמד מקים המצוה : מ שּ גים ה מּ תיחסים למק יּ ם ה מּ צוה , לדגמה : ' קטן ' , ' גּ ד וֹ ל ' , ' חסידים ואנ שׁ י מע שׂ ה' ( ע מּ וד . ( 54 מלות דין : מ שּ גים ה מּ ב טּ אים את ה דּ ין , לדגמה : ' מ תּ ר ' , ' כּשׁ ר ' , ' פּ סול' ( ע מּ וד . ( 57 זמנים בהלכה : מ שּ גים ה מּ צ יּ נים זמן , לדגמה : ' על וֹ ת ה שּ חר ' , 'שׁ עה זמ נּ ית ' ( ע מּ וד . ( 60 שעורים ומדות בהלכה : מ שּ גים ה מּ ב טּ אים מ דּוֹ ת – כּמּ ות , גּ ב הּ וכ דּוֹ מה , לדגמה : 'כּזּ ית ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק