בּ ב וֹ אנו להעמיק בּ הלכה , עלינו לה כּ יר מ שּ גים וכללים שׁוֹ נים שׁ עליהם היא מב סּ סת . נ תּ ן לסוג את ה מּשּ גים ההלכת יּ ים ל שׁתּ י קבוצ וֹ ת : מ שּ גי תּ כן ומ שּ גי בּ סיס . מ שּ גי תּ כן הם מ שּ גים ה מּ תיחסים לנ וֹשׂ א מס יּ ם בּ הלכה , כּ ג וֹ ן ה מּשּ ג ' ס כּ ה' הק שׁ ור לחג ה סּכּוֹ ת א וֹ ה מּשּ ג ' אב מלאכה ' הק שׁ ור להלכ וֹ ת שׁבּ ת . מ שּ גי בּ סיס הם מ שּ גים ה מּשׁמּשׁ ים את ה פּוֹ סק בּ ב וֹ א וֹ לפסק הלכה , עקר וֹ נ וֹ ת שׁלּ פיהם נק בּ עת ההלכה , למ שׁ ל העקר וֹ ן ' ה דּ ור מצוה ' א וֹ ה כּ לל ' נ שׁ ים פּ טור וֹ ת מ מּ צו וֹ ת ע שׂ ה שׁ ה זּ מן גּ רמן ' . כּ ך לדגמה , אם בּ רצ וֹ ננו לברר האם נ שׁ ים ח יּ ב וֹ ת ל טּ ל אר בּ עה מינים בּ ס כּוֹ ת , נתיחס למ שּ גי ה בּ סיס הק שׁ ורים להג דּ רת ה מּ צוה – האם מד בּ ר בּ מצות ' ע שׂ ה ' א וֹ מצות ' לא תע שׂ ה ' ; האם ז וֹ מצוה ה תּ לויה בּ זמן א וֹ לא ; ומהו מעמד וֹ שׁ ל מק יּ ם ה מּ צוה , בּ מקרה זה – נ שׁ ים . לפי ה כּ לל ההלכתי ' נ שׁ ים פּ טור וֹ ת מ מּ צו וֹ ת ע שׂ ה שׁ ה זּ מן גּ רמן ' , תּוֹ צאת ה בּ רור שׁלּ נו תּ היה , שׁ הן אינן ח יּ ב וֹ ת ( אם כּ י מ תּ ר וֹ ת ) בּ נטילת אר בּ עה מינים . בּ א וֹ ת הּ מ דּ ה , בּ נס בּוֹ ת מס יּ מ וֹ ת ה...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק