http : // web . macam . ac . il / ~ arnon / Int - ME / subjects . htm אתר של מכללת אורנים , המלווה את הקורס : " גיאוגרפיה של המזרח התיכון " . באתר נושאים שונים : השפעת המבנה הפיסי , תמורות באוכלוסייה , מקורות מים , נפט ופיתוח . באתר תצלומי לוויין וקישורים רבים . בעלים : ד " ר ארנון מדזיני , מכללת אורנים . / http : // www . snunit . k 12 . il / gashash ה " גשש " המיוחד של סנונית לניווט באתרים בנושא המזרח התיכון . בעלים : עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב . http : // research . haifa . ac . il / ~ mideast / links . html מאגר מידע של אוניברסיטת חיפה בנושא המזרח התיכון ובו קישורים רבים . בעלים : החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה . http : // geography . boker . org . il / fhevel . htm רשת המורים לגיאוגרפיה בישראל , ובה חומרים שונים בנושא המזרח התיכון , שערכו מורים , וכן קישורים למגוון אתרים . בעלים : מרכז תקשוב , מדרשת שדה בוקר . http : // lib . cet . ac . il / Pages / sub . asp ? item = 592 פריטים בתוך הספרייה הווירטואלית של מטח , העוסקים באזור המזרח התיכון . בעלים : מטח . h...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך