משנת 1980 ועד שנת 2000 עלתה רמת פליטת הפחמן באירן ב - : 240 מ - 33 AE 1 מיליון טונות שנפלטו בשנת , 9801 ל - 80 מיליון טונות בשנת AE 2000 פליטת הפחמן לנפש באירן עדיין נמוכה יחסית : 1 AE 3 טונות לנפש בשנת AE 9981 זהו ערך נמוך בהרבה מהערכים בארצות הברית © , ® 5 AE 5 בגרמניה © ® 2 AE 8 וברוסיה © AE ® 2 AE 8 הדבר נובע מכך שבאירן כמעט לא משתמשים בפחם - שבתהליך בערתו נפלטת כמות רבה של גזי פחמן AE  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך