מנהגים והליכות א . נוהגים לברך את החולה בבית הכנסת בעת קריאת התורה , בנסח ' מי שברך .. הוא יברך וירפא את החולה ' ומזכירים את שמו ושם אמו . ב . נסח ' מי שברך ' בשבת שונה מהנסח של יום חל ( כמפרט בס דּ ורים ) , ואומרים ' שבת היא מלזעק ורפואה קרובה לבא ' . ג . חכמינו זכרונם לברכה אומרים ' , מי שיש לו חולה בביתו , ילך אצל חכם ויב קּ ש עליו רחמים ' , שמלבד תפלת החולה וקרוביו , יש מעלה בתפלתו של ' חכם ' שהוא יתפלל ויב קּ ש על החולה . ומנהג חסידים שכותבים ' פדיון נפש' ומזכירים את החולה ושם אמו ושולחים אל הרבי . . 1 סימן רפז . . 2 סוף סימן קא . . 3 ' דרכי הלכה ' כאן ( על פי הרדב " ז הלכות אבל , פרק יד , הלכה ז ) . . 4 ראו ' שולחן מנחם ' חלק א , עמ ' רסו , ובספרים המצוינים שם . . 5 יש המפרשים שגם ביום - טוב אומרים " שבת היא מלזעוק " , שכן הכוונה היא על השביתה ממלאכה ומזעקה לרופא , שגם ביו " ט היא בתוקפה , ובזכות שמירת המצווה ירחמו על החולה . . 6 ראו שולחן ערוך אדמו " ר הזקן , סימן רפז , סעיף א ; וסימן רפח , סעיף ט . ובספרים שצוינו שם ( במהדורה החדשה ) . . 7 בבא - בתרא קטז , א . רמ " א , יורה דעה , ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק