מצות השבת אבדה א . הרואה אבדת י שׂ ראל , חיב לטפל ב הּ ( לקחת אות הּ) ולהשיב הּ לבעליה , שנאמר (דּ ברים כב , א ) ' השב תשיבם ' . ( סעיף א ) ב . בכלל מצות השבת אבדה כלולה החובה לה צּ יל ממון של חברו העומד להאבד . לדגמה : הרואה ש טּ פון של מים הבא לכוון חפצים של חברו והעומד להשחיתם , חיב לעצר בעדם . וכן כל כיוצא בזה , אם אפשר לו לה צּ יל חברו מהפסד , חיב הוא לטרח בכל כחו ולה צּ ילו . ( סעיף א ) דברי אדמו " ר הזקן : החיוב הוא לטרח בגופו , אבל אינו חיב לע שׂ ות זאת מתוך הפסד כספי כלשהו , אלא אם כן ידוע לו בברור שחברו ישלם לו את מה שּׁ הפסיד . ואף על פי כן , ראוי לאדם להכנס לפנים מ שּׁ ורת ה דּ ין ולה צּ יל את ממון חברו גם אם יש ח שׁשׁ שיפסיד מכך , אך אם ההפסד בּ ר וּ ר וּ ו דּ אי – יק דּ ים לדאג לממונו שלו . הערה : מהלכה זו לומדים לגבי השבת אבדה – שאדם לא מחיב לפרסם מודעה בּ ת שׁ ל וּ ם על כך שמצא אבדה , אלא אם כן ברור לו שהמאבד ישלם לו לאחר מכן את הוצאותיו .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק