מצות הלואה לעני א . מצות ע שׂ ה להלוות לעניי י שׂ ראל אם ידו מ שּׂ גת שנאמר : " אם כסף תלוה את עמי את העני עמך וגו '" ( שמות כב , כד ) . ( סעיף א ) ב . גדולה מעלת הּ של מצות הלואה לעני יותר ממצות צדקה לעני שאין לו כלום והוא נצרך לב קּ ש מאחרים , כי ההלואה עוזרת לעני שלא יגיע למ צּ ב שיצטרך לב קּ ש . התורה הקפידה ( = לא רואה בעין טובה ) על מי שנמנע מלהלוות לעני , שנאמר : " ורעה עינך באחיך האביון , ולא תתן לו ; וקרא עליך אל ה ' , והיה בך חטא " (דּ ברים טו , ט ) . ( סעיף א ) הערה : יש מפרשים ש ' המלוה לעני בשעת דּ חקו ' – הכונה לכך שמ צּ בו של המלוה הוא דּ חוק – אין לו כסף ובכל זאת הוא מתאמץ ומלוה לעני . מי קודם למי בהלואה ? ג . קרוב משפחה עני קודם לעניים אחרים , ויש להלוות לו תחלה . ועניי העיר שגר ב הּ קודמין לעניי עיר אחרת . ( סעיף א ) הלואה למי שאינו עני  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק