אסור גנבה וגזלה א . אסור לגזל או לגנב אפלו כּ ל שׁ ה וּ א (דּ בר מעט ביותר ) . ( סימן קפב , סעיף א ) ב . האסור לגזל או לגנב הוא מכל אדם , בין י שׂ ראל ובין נכרי . ובספר ' תנא דבי אליהו ' מספר : ' מע שׂ ה באחד שספר לי שע שׂ ה עולה לגוי במדידת התמרים שמכר לו . ואחר כך קנה שמן ונשבר הפך וה שּׁ מן נשפך . ואמרתי : ' ברוך המקום ( ה קּ דוש ברוך הוא ) שאין לפניו מ שּׂ וא פנים ( אפליה ) ' – כלומר , שגם הגוזל מנכרי בא על ענשו . ( סימן קפב , סעיף א ) ג . אם קונה מנכרי חפץ , אסור להטעותו בחשבון נתינת המעות , כי נחשב כגונב את החפץ בשעה שאינו משלם את כל ה שּׁ וי שרוצה בעליו . ומכל מקום , אם הנכרי טעה בעצמו ולקח פחות , אין אסור בכך , ובלבד שלא יודע לו על כך שהיהודי ידע מה טּ עות ולא גלה לו , ויהיה חלול ה שּׁ ם חס ושלום . לכן מן הנכון שיאמר לו הי שׂ ראל במפרש : 'דּ ע לך , שאני סומך על חשבונך ' . ( סימן קפב , סעיף ד ) ד . אפלו לגנב על מנת להחזיר , כגון שרוצה לצער קצת את חברו , או בדרך צחוק – אסור . ( סימן קפב , סעיף ג ) ה . אם הוא לוקח דּ בר מועט כל כך שאין מי שיקפיד עליו כלל , כגון ל טּ ל מערמת עצים קיסם קטן כדי לנ קּ ות ב...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק