יסוד אסור רכילות ולשון הרע א . כתיב : ' לא תלך רכיל בעמיך ' ( ויקרא יט , טז ) . איזהורכיל ? זה שהולך מאחד ל שּׁ ני ואומר : ' כך אמר פלוני עליך ' , או : ' כך שמעתי על פלוני שע שׂ ה לך ' , ונקרא ' רכיל ' , כי הוא מעביר דּ ברים מ זּ ה לזה , כרוכל המעביר סחורה ממקום למקום . אפלו שהוא דּ ובר אמת ודבריו אינם דּ ברי גנאי , ואותו פלוני אינו מכחיש את ה דּ ברים – הרי המספר עובר באסור לאו ומחריב את העולם ( עתיד לעורר סכסוכים ) , ואף עלול להגיע לידי שפיכות דּ מים [ כמו שהיה במע שׂ ה דּ ואג האדמי עם אחימלך – כמספר בספר שמואל - א , פרק כב , ש דּ ואג ספר לשאול המלך ש דּ וד קבל סיוע מאת אחימלך הכהן , ובשל כך גזר שאול דּ ין מות על כל כהני העיר נב ] . ( סעיף א ) ב . בכלל לאו זה של רכילות קים עוון לשון הרע , והוא עוון גדול עד מאד . והוא המספר בּ גנ וּ ת חבר וֹ , שאומר ' כך וכך ע שׂ ה פלוני , כך וכך היו אבותיו , כך וכך שמעתי עליו ' , ואומר דּ ברים של גנאי . עליו אומר הכתוב : ' יכרת ה ' כל שׂ פתי חלקות לשון מדברת גדלות ' ( תהלים יב , ד ) . והרגיל תמיד לספר לשון הרע , נקרא ' בעל לשון הרע ' ועוונו גדול מאד . ( סעיף ב ) ג . אסור...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק