הערה : חלק מן הסעיפים המובאים כאן לקוחים מהספר " שמירת שבת כהלכת הּ " . במקומות שההלכה נכתבה על פי ה קּצּ ור שלחן ערוך מופיע סמון הסעיף בסופ הּ . פתיחה א . קימים שלשה סוגי חלי שלפיהם נקבעים דּ יני חולה בשבת : ( א ) מחוש – כאב קל הנחשב למקצת חלי ; ( ב ) חולה שאין בו סכנה – חולה שנפל למשכב ( = רתוק למ טּ ה ) מחמת החלי , אך אין בו סכנת חיים ; ( ג ) חולה שיש בו סכנה – חולה שנשקפת סכנה לחייו וכן כל מי שנמצא בסכנת חיים . סימן צא דיני מחוש ב . מי שיש לו מחוש בעלמא ( = כאב קל ) באחד מאבריו והוא הולך ומתח זּ ק ומבריא – אסור לרקח ( = להכין ) לו שום תרופה , גם בדבר שאין בו מ שּׁ ום מלאכה , בין שהוא רוקח לעצמו ובין שאחרים רוקחים לו ואפלו על ידי  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק