( מתוך ' שמירת שבת כהלכת הּ ' , המהדורה החדשה , פרק טז ) משחקים המשמיעים קול א . כל כלים המשמיעים קול , אסור להשתמש בהם בשבת . ובכלל זה לא רק כלים המשמיעים מוזיקה , אלא גם פעמון , רעשן , משרוקית או צפצפה – שמא ית קּ ן כלי נגינה בשבת . ( סעיף ב ) ב . כלים המשמיעים קול ואסורים בשמוש ( כנזכר לעיל בסעיף ה קּ ודם ) – הרי הם מקצה ואסורים בטלטול . ומתר לתת לתינוק קטן צעצוע המשמיע קול על ידי נענוע או לחיצה , כיון שאין כונת התינוק ל שּׁ יר ( = למנגינה היוצאת ) ולכן המנהג הוא להקל . ( סעיפים ב , ג ) דעת אדמו " ר הזקן : אסור להלביש ( אפלו ) לתינוק בגד שיש בו פעמון מצלצל , ש זּ ה כמו שמאכילו אסור בידים . משחקי כדור ג . מ שׂ חקי כ דּ ור , כגון מ שׂ חק כ דּ ור רגל וכ דּ ומה , שמ שׂ חקים על גבי קרקע בלתי מר צּ פת כמו אדמה או דּ שא – אסור ל שׂ חק בהם , שמא ' ישוה גמות' ( = יי שּׁ ר את ה קּ רקע ) לצרך המ שׂ חק ויעבר על מלאכת חורש . אבל על גבי משטח מר צּ ף בתוך הבית – אין לאסר , מ שּׁ ום שכשהמשטח מר צּ ף אין חשש של י שּׁ ור פני ה קּ רקע לצרך המ שׂ חק . ( סעיף ו )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק