מקור המלאכה אב מלאכה ' – ה קּ ושר ' ו ' המתיר ' הם אבות מלאכה , שכן במשכן היו מכינים רשתות הע שׂ ויות קשרים קשרים , ופעמים ש צּ ריך ל טּ ל חוטים מרשת אחת ולהוסיף לרשת אחרת , ומתיר מכאן וקושר כאן ( הרשתות במשכן נועדו לצוד את החלזון שמ דּ מו היו מכינים את צבע התכלת ) . תּ ולדת ה מּ לאכה – ' הפותל ' ( שוזר ) חבלים מכל מין שהוא , הרי זה תולדת ' קושר ' ; והמפריד חבל מ שּׁ זירתו – הרי זה תולדת ' מתיר ' . מדיני מלאכות ' הקושר ' ו ' המתיר' ק שׁ ר על גּבּ י ק שׁ ר א . אסור לע שׂ ות בשבת שני קשרים זה על גבי זה , אפלו בדבר ש דּ רכו להתירו בו ביום , מכיון ש זּ והי דּ רך ה קּ שירה , שכאשר צריכים לקשר איזה דּ בר בשני חוטים , או כשמסובבים חוט ורוצים לקשר שני קצותיו יחד ( כדרך החגורה ) – עו שׂ ים שניקשרים זה על גבי זה , כי בקשר אחד לא יתח זּ ק . ( סעיף מה ) דברי אדמו " ר הזקן : מן התורה אסור לקשר קשר רק אם קימים שני תנאים : • קשר של קימא – קשר שע שׂ וי לזמן בלתי מגבל , דּ הינו , שבשעה ש קּ ושרו אינו קוצב זמן בדעתו מתי יתירנו ואפשר שי שּׁ אר כן לעולם . • קשר שהוא מע שׂ ה אמן – דּ הינו קשר חזק ואמיץ , כ קּ שרים שהאמנים ( הממחים לכך...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק