הבדלה במוצאי שבת א . במוצאי שבת צריכים לע שׂ ות הב דּ לה בין קדש לחל . את ההב דּ לה יש לע שׂ ות בשני אפנים : • הב דּ לה בתפלת ערבית – בברכה הרביעית של תפלת שמונה ע שׂ רה , " אתה חונן " , אומרים את נסח " אתה חוננתנו " . • הב דּ לה על הכוס – אמירת נסח הב דּ לה על כוס יין עם ב שׂ מים ונר . תפלת ערבית והבדלה בתפלה ב . נוהגים לאחר את תפלת ערבית של מוצאי שבת , ובאמירת " והוא רחום" ו " ברכו " ממשיכים ( = מאריכים ) בנגון , כדי להוסיף מחל על ה קּ דש . ( סעיף א ) ג . בתפלת שמונה ע שׂ רה אומרים את נסח ההב דּ לה של " אתה חוננתנו" באמצע ברכה רביעית ( = " אתה חונן " ) . אם שכח ולא אמר " אתה חוננתנו" – אם נזכר קדם שאמר את שם ה שּׁ ם מן הברכה , אומר במקום שנזכר וממשיך אחר כך " וחננו מאתך וכו '" ומסים את הברכה . ( סעיף א ) ד . אך אם לא נזכר אלא רק לאחר שאמר כבר את שם ה שּׁ ם , גומר את הברכה ( " חונן ה דּ עת " ) , ואינו חוזר , מפני שיב דּ יל אחר כך על הכוס . אך צריך ל זּ הר שלא לע שׂ ות שום מלאכה , קדם שיב דּ יל על הכוס , או שיאמר אחר התפלה " ברוך המב דּ יל בין קדש לחל " . וכן י זּ הר שלא לטעם כלום קדם שיב דּ יל על הכוס . ( סע...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק