תפלת ערבית וקבלת שבת א . מי ש שּׁ הה להתפלל מנחה ( = לא התחיל להתפלל מנחה ) בערב שבת עד ש קּ בלו ה קּ הל שבת , לא יתפלל מנחה באותו בית כנסת ; כיון שה קּ הל ק דּ שו היום , לא יע שׂ נו חל אצלם , אלא ילך חוץ לבית הכנסת ויתפלל תפלת חל . ואם קבל שבת עמהם , אינו יכול להתפלל תפלת חל יותר ויתפלל ערבית שתים . ב . אם בא לבית כנסת סמוך לקבלת שבת של ה צּ בור , מתחיל להתפלל מנחה ; אף על פי שבעודו מתפלל יקבלו ה צּ בור שבת , אין בכך כלום הואיל והתחיל ( להתפלל מנחה ) בהתר . ג . נוהגים להק דּ ים ולהתפלל תפלת ערבית של שבת בזמן מק דּ ם יותר מבימות החל . ה טּ עם לכך , כדי להק דּ ים את קבלת שבת ככל האפשר , מפני שיש מצוה להוסיף מחל על ה קּ דש . אך צריך ל זּ הר שלא להק דּ ים להתפלל ערבית לפני פלג המנחה ( = כשעה ורבע לפני ה שּׁ קיעה ) . ( סעיף א ) מנהג ח בּ " ד : לא מקפידים על המנהג להק דּ ים את תפלת ערבית בערב שבת . ולכן , כמה דּקּ ות לפני ה שּׁ קיעה , צריכים הגברים לקבל עליהם את ה שּׁ בת בדבור ולהפסיק ממלאכה כ ' תוספת שבת ' [ הנשים מקבלות על עצמן שבת בהדלקת הנרות ] . אין ה שּׁ ליח צבור מתע טּ ף בטלית בערבית ובמנחה בשבת קדש ויום טוב . ב...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק