מיצי הפרות א . פרות וירקות שנסחטו ויצא מהם משקה , מברך על המשקה ' שהכל ' , כי אין המשקה נחשב ' פרי ' . וכן ה דּ ין בדבש ה זּ ב מעצמו מן התמרים . ( סעיף א ) ב . קימים שני יוצאים מן הכלל , שהנוזל הנסחט מהם נחשב ' פרי ' ולכן אין ברכתו ' שהכל ' – הראשון הוא שמן זית שברכתו ' בורא פרי העץ' ( במקרים מסימים , וכפי שיפרט בסעיף הבא ) . ( סעיף א ) ג . ה שּׁ ותה שמן זית לב דּ ו – אינו מברך עליו כלל מפני שאין הנאה בשתיתו והוא מ זּ יק . ואם שותה אותו לצרך רפואה , ומערב אותו במשקה אחר כדי להמתיקו – מברך ' בורא פרי העץ ' כי אז ה שּׁ מן הוא הע קּ ר ( אך אם אין כונתו לרפואה , ה שּׁ מן טפל למשקה . ( ( סימן נד , סעיף ח ) מנהג ה סּ פרדים : אם שותה את ה שּׁ מן למ טּ רת רפואה מערב במשקה אחר – הברכה תלויה בכמות ה שּׁ מן : אם ה שּׁ מן הוא הרב בתערבת – מברכים ' בורא פרי העץ ' ; ואם ה שּׁ מן הוא מעוט – מברכים ' שהכל ' . ואם שותה שלא לרפואה , מברך ' שהכל ' גם אם ה שּׁ מן הוא הרב . ד . המקרה ה שּׁ ני שבו הנוזל הנסחט נחשב ' פרי ' הוא היין , והיו צריכים לברך עליו ' בורא פרי העץ ' . אבל מכיון שהוא חשוב מאוד , הוציאוהו מכלל הפרות וקבעו לו ברכ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק