הזמון א . שלשה אנשים ויותר שאכלו יחד , צריכים לברך יחד , כיון שכך יש יותר שבח לה ' מאשר בברכת היחיד . ב . יש כלל ש ' כל דּ בר שבקד שּׁ ה צריך הזמנה ' . [ לדגמה , לפני שאומרים ' קד שּׁ ה ' בחזרת שליח ה צּ בור בתפלה , פותחים ואומרים : ' נק דּ ישך ונעריצך ' , שהוא מעין הזמנה ל צּ בור לומר ' קדוש ' , ' קדוש ' ] . לכן , לפני שמברכים יחד ברכת המזון , מזמנים ( = מזמינים ) ואומרים ' הב לן ונברך' [ = בואו ונברך ] . סדר הזמון ג . המזמן ( = האדם המזמין את המסבים לברך ) אומר ' הב לן ונבריך ' , או : ' רבותי , נברך ! ' ( באידיש אומרים ' רבותי מיר ועלן בענטשן ' ) , והמסבים עונים ' יהי שם ה ' מברך מעתה ועד עולם ' . אחר כך מב קּ ש המזמן את רשות הסועדים : ' ברשות .. נברך שאכלנו מ שּׁ לו ' , והמסבים עונים לו ' ברוך שאכלנו מ שּׁ לו ובטובו חיינו ' , והוא חוזר ועונה ' ברוך שאכלנו מ שּׁ לו ובטובו חיינו ' . ד . אם יש ע שׂ רה אנשים ויותר , מוסיף המזמן : ' נברך אלקינו שאכלנו מ שּׁ לו ' , והמסבים עונים : ' ברוך אלקינו שאכלנו מ שּׁ לו ובטובו חיינו ' , ועונה המזמן ' ברוך אלקינו שאכלנו מ שּׁ לו ובטובו חיינו ' . ה . לאחר מכן מברך המזמן ב...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק