ח . אך בדיעבד אם ברך בעמידה , או אפלו בהליכה , יצא . ט . ילבש את הבגד העליון , וגם יניח הכובע על ראשו כדי שיהא מורא שמים עליו . ( סעיף ה ) י . יעורר הכונה ויברך באימה ויראה , ולא יע שׂ ה שום דּ בר בשעה שהוא מברך . ( סעיף ה ) מתי חיב בברכת המזון יא . אם אכל כ זּ ית פת או יותר – צריך לברך ברכת המזון . ( סעיף ה ) יב . יש להשת דּ ל לברך ברכת המזון בסמיכות לאכילה , ולא להפסיק הרבה בינתים . ( סעיף ז ) יג . אך אם סים לאכל והמתין אחר כך עד שהאכל התעכל במעיו והתחיל שוב להיות רעב , אינו יכול לברך עוד על אכילתו ה קּ ודמת . ( סעיף ז ) יד . יש לברך במקום האכילה . אך אם אכל והלך למקום אחר : • אם יש לו שם לחם – יאכל ממנו [ ללא ברכת ' המוציא ' ] ויברך ברכת המזון במקומו החדש . • אבל אם אין לו לחם במקום החדש – עליו לחזר למקום ה קּ ודם ולברך שם . אבל אם ה דּ רך רחוקה [ וחושש שעד שילך יעבר זמן העכול ] י שּׁ אר במקומו החדש ויברך בו ברכת המזון . ( סעיף ח ) מנהג ה סּ פרדים : אם יצא ממקומו בשוגג – י שּׁ אר במקומו החדש ויברך . אך אם יצא ממקומו במזיד – לכתחלה יחזר למקומו , ובדיעבד – גם אם ברך במקומו החדש , יצא ידי חובה . ט...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק