האכלת בעלי החיים לפני הסעודה א . מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהם עליו [ = שרגילים לקבל את מזונם ממנו ] , אסור לו לאכל עד שיתן להם את מזונם , כי התורה הק דּ ימה את מאכל הבהמה למאכל האדם , כמו שכתוב : " ונתתי ע שׂ ב ב שׂ דך לבהמתך ואכלת ו שׂ בעת " (דּ ברים יא , טו ) – קדם הבהמה ואחר כך האדם . ( סעיף א ) דברי אדמו " ר הזקן : יש המתירים אכילת עראי שאין ב הּ שׂ ביעה לפני שנותן לבהמה , ולדעתם האסור רק באכילת קבע . ב . בשתיה קודם האדם לבהמה , כדברי רבקה לאליעזר : " שתה , וגם גמליך אשקה " ( בראשית כד , מו ) , וכן נאמר : " והשקית את העדה ואת בעירם [ = בעלי החיים שלהם ] " ( במדבר יט , ח ) . ( סעיף א ) אכילה בדרך ארץ ומתן כבוד לאכל ג . יהיה שלחנו נקי ומכסה יפה אפלו אם אוכל מעט . ( סעיף ב ) ד . לא יאכל אדם ולא ישתה דּ רך רעבתנות . ולא יאכל מעמד ולא ישתה מעמד . ( סעיף ב ) ה . לא יאחז פרוסה גדולה כביצה ויאכל ממנה . ולא יחזיק המאכל בידו אחת ויתלש ממנו בידו ה שּׁ ניה . ( סעיף ב ) ו . לא ישתה כוס יין בפעם אחת כדרך הגרגרנים [ = ה שּׁ תינים ] , אלא אם כן מדבר בכוס קטנה מאד . ( סעיף ב ) ז . צריך לה זּ הר שלא להביא...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק