א א באיזו מלה שומעים את הצליל א א ? כתבו את הצליל במשבצת . כתבו .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק