עמוד מבוא ........................................................................................... 4 פריסת הספר ................................................................................ 7 מבנה הספר ................................................................................. 17 רצף ההוראה והפעילויות ................................................................. 19 רשימת מקורות ............................................................................. 20 פירוט דרכי ההוראה בכל יחידה וההמלצות עליהן ................................. 22 יחידה ראשונה .............................................................................. 22 יחידה שנייה ................................................................................. 51 יחידה שלישית .............................................................................. 78 יחידה רביעית ............................................................................... 103 יחידה חמישית ................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית