מדריך למורה ביסוס הכפל והחילוק סדר הפעולות המבנה העשרוני עד - 10 , 000 חלק א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית