רעיונות מרכזיים סביבת חיים היא מערכת אקולוגית שמרכיביה משפיעים זה על זה ומושפעים ממנה . הצירופים השונים של מרכיבי סביבה שאינם חיים ושל מרכיבי סביבה חיים יוצרים מגוון עצום של מערכות אקולוגיות בכדור הארץ . האדם , כשאר היצורים החיים , הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית . יכולותיו המדעיות והטכנולוגיות מאפשרות לו להשפיע על הסביבה בעוצמה רבה יותר משאר היצורים החיים . במקרים רבים פעילותו של האדם גורמת לנזק סביבתי חמור ביותר למערכות האקולוגיות ; על האדם מוטלת האחריות לשמור על הסביבה מפני פגיעה . מטרות אופרטיביות התלמידים יאפיינו סביבות חיים על פי מרכיבי הסביבה הייחודיים להם . התלמידים יתארו את הדומה ואת השונה בין סביבות חיים שונות . התלמידים יסבירו את הגורמים העלולים לפגוע בסביבות החיים ואת הדרכים למניעת המחיר הסביבתי . מושגים סביבות חיים ) יער , חורש , חוף ים , ים , אגם , מדבר ); שמורת טבע , הכחדה , ערך טבע מוגן . מיומנויות חשיבה עריכת תהליך חקר מידעני בעזרת מקורות מידע ברשת ; עריכת השוואה והסקת מסקנות . עבודה שיתופית , עבודה בסביבות מתוקשבות . הבהרות מתודיות המושג המרכזי בפרק הוא המושג הכול...  אל הספר
רמות ספרי לימוד