. 1 פתרו . ביום ראשון קרא יוני 32 עמודים בספר . מספרהעמודיםשקראביוםשניקטןפי 4 ממספר העמודים שקרא ביום ראשון . כמה עמודים קרא יוני ביום שני ? הקבוצה הגדולה : 32 העמודים שקרא ביום ראשון הקבוצה הקטנה : 8 העמודים שקרא ביום שנ 32 : 4 = 8 4 פי כמה ? תרגיל : תשובה : ביום שני קרא יוני 8 עמודים . א שירה מנגנת בחלילית 30 דקות בכל יום . משךהזמןששירהקוראתקטןפי 3 ממשך הזמן שהיא מנגנת . כמה זמן שירה קוראת בכל יום ? הקבוצה הגדולה : הקבוצה הקטנה : פי כמה ? תרגיל : תשובה : ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית