. 1 בחנות הספורט יש 400 כדורים ארוזים לפי הכללים : ה ַ כּ ְ ל ָ ל ִ ים : 10 כּ ַ דּוּר ִ ים בּ ְ ק ֻ פ ְ ס ַ ת ע ֲ שׂ ֶ ר ֶ ת . 10 ק ֻ פ ְ ס ָ אוֹת ע ֲ שׂ ֶ ר ֶ ת בּ ְ ק ֻ פ ְ ס ַ ת מ ֵ אה . רוֹבּ ִ י , כּ ְ ד ֵ י ל ְ ה ָ ק ֵ ל ע ַ ל ה ַ קּוֹנ ִ ים צ ָ ר ִ יךְ שׁ ֶ יּ ִ ה ְ יוּ גּ ַ ם כּ ַ דּוּר ִ ים בּוֹד ְ ד ִ ים ו ְ ק ֻ פ ְ ס ָ אוֹת שׁ ֶ ל 10 כּ ַ דּוּר ִ ים . תּוּכ ַ ל ל ִ פ ְ תּח ַ כּ ַ מּ ָ ה ק ֻ פ ְ ס ָ אוֹת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית