חלק ב תכן הענינים א . חבור וחסור ללא המרה ................................................................... 85 ב . חבור עם המרה - במאזן ובמאנך .................................................. 99 ג . חסור עם המרה - במאזן ובמאנך .................................................. 118 ד . פתרון תרגילים בעזרת ישר המספרים ....................................... 151 ה . עגול מספרים ...................................................................................... 160 שוב חשוב ארבע פעלות החשבון ....................................................... 175 אבזרים לפרק כרטיסי משטחים ודף מחיק ארועים שקרו במאה ה 20 נחתם הסכם שלום עםירדן 1979  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית