קיצורים ז ' - זכר מ " ח - מילת חי בּוּ ר מ " י - מילת יחס מ " ש - מילת שאלה נ ' - נקבה פ ' - פּוֹ על ש " ת - שם ת וֹ אר תה " פ - ת וֹ אר ה פּוֹ על הערות . 1 המילים מתורגמות לפי משמעותן בהקשר הנתון בלבד . . 2 שמות התואר מופיעים רק בצורת היחיד - זכר ונקבה . . 3 הפעלים מופיעים בצורת היחיד בהווה ולידם שם הפועל . . 4 שם העצם מופיע בצורת היחיד . הריבוי מופיע רק כאשר הצורה חריגה . א אבק ( ז ' ) - غبار אגדה ( נ ' ) - أسطورة אוויר לנשימה - هواء للتنفس א וּ ניברסלי ; א וּ ניברסלית ( ש " ת ) - عالمي / عالمية א וֹ פק ( ז ' ) - أفق א וֹ צר ( ז ' ) - كنز א וֹ קיאנ וֹ ס ( ז ' ) - محيط א וֹ ר ךְ ( ז ' ) - طول אחרי ש ... - بعد أن איבר ( ז ' ) - عضو אישי ; אישית ( ש " ת ) - شخصي؛ شخصية אי - שם ( תה " פ ) - في مكان ما א ךְ ( מ " ח ) - لكن אכסניה ( נ ' ) - ضافة אל ( מ " י ) - إلى אל ( תה " פ ) - لا אלא ( מ " ח ) - بل אסלאם ( ז ' ) - الديانة الإسلامية אפייה ( נ ' ) - خبز אפר וֹ ח ( ז ' ) - فرخ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית