שאול טשרניחובסקי | קוראים שיר " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל ניצנים בּשׂ ד וֹ ת וּ בגנים , בּ יער וֹ ת ועל שׂ פת אגם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל פּ ר פּ רים בּשׂ ד וֹ ת וּ ב כּ רים בּ אביב וּ בקיץ חם – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? " - בּ זכ וּ תם שׁ ל ולד וֹ ת : דג , צפרדע וּ לטא וֹ ת בברכ וֹ ת וּ במי הים – בּ זכ וּ תם קיים ! " הע וֹ לם בּ זכ וּ ת וֹ שׁ ל מי קיים ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית