| עשרות ומאות המספר 20 30 40 50 60 70 80 90 100 שם המספר - עשרות ע שׂ רים של וֹ שים אר בּ עים חמישים שישים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית