שמות עצם אגדה ( נ ' ) - أسطورة בּ אר ( נ ' ) - بئر ג וּ זמה ( נ ' ) - مبالغة דמי וֹ ן ( ז ' ) - خيال הגזמה ( נ ' ) - مبالغة הר פּ תקה ( נ ' ) - مغامرة חצי ( ז ' ) - نصف כּ רזה ( נ ' ) - منشور מ וּשׂ ג ( ז ' ) - مصطلح מידה ( נ ' ) - قدر מלחמה ( נ ' ) - حرب מפקד ( ז ' ) - قائد ספינה ( נ ' ) - سفينة ער ךְ ( ז ' ) - مادة צפרדע ( נ ' ) - ضفدع קצה ( ז ' ) - طرف שער ( ז ' ) - بوابة תלמ וּ ד ( ז ' ) - التلمود שמות תואר בּ ינ וֹ ני - בּ ינ וֹ נית - متوسط / متوسطة בּ לתיאפשרי - בּ לתיאפשרית - مستحيل/ مستحيلة מהמם - מהממת - مذهل / مذهلة מ וּ גזם - מ וּ גזמת - مبالغ به / مبالغ بها מזיק - מזיקה - ضار / ضارة מרתק - מרתקת - شيق / شيقة משגע - משגעת - مبهر / مبهرة מש וּבּ ח - מש וּבּ חת - فاخر / فاخرة קיצ וֹ ני - קיצ וֹ נית - متطرف / متطرفة קלאסי - קלאסית - كلاسيكي / كلاسيكية פעלים ושמות פועל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית