| קוראים שירים לפניכם שלושה שירים קצרים מאת עדנה קרמר . שׁ רירים י שׁ לי שׁ רירים חזקים - חזקים , פּ עם ניצחתי שׁ ל וֹשׁ ה ענקים : ה פּ לתי א וֹ תם לרצ פּ ה – בּוּ ם ! טראח ! שׁ ניים בּ כ וּ , ואחד – בּ רח ... ארמ וֹ ן ממתקים לס בּ א שׁ לי י שׁ ארמ וֹ ן ממתקים , ט וֹ בים ל שׁ יניים ו לֹ א מזיקים . מ וּ תר לי לזל וֹ ל שׁ ם מ בּ לי להפסיק וס בּ א א וֹ מר : " קח ע וֹ ד , י שׁ מס פּ יק . " אל וּ ף ה כּ ד וּ רגל אני אל וּ ף כּ ד וּ רגל ממ שׁ , מבקיע ג וֹ לים מקצה המגר שׁ . כּשׁפּ עם הבקעתי ג וֹ ל מקר וֹ ב ה שׁ ער עף לקצה הרח וֹ ב . להבקיע , מבקיע -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית