שמות עצם איבר ( ז ') - عضو בּ דיחה ( נ ') - نكتة בּוּ ל ( ז ') - طابع בּ ר ךְ ( נ ') - ركبة התעמל וּ ת ( נ ') - تمارين رياضية טיע וּ ן ( ז ') - ادعاء כּוֹ תרת ( נ ') - عنوان כּ יסא גלגלים ( ז ') - كرسي متحرك כּ תף ( נ ') - كتف לחי ( נ ') - خد ליצן ( ז ') , ליצנית ( נ ') - مهرج / مهرجة מדען ( ז ') , מדענית ( נ ') - عالم / عالمة מ וֹ תן ( נ ) - خاصرة מצח ( ז ') - جبين מר פּ אה ( נ ') - عيادة מר פּ ק ( ז ') - كوع נימ וּ ק ( ז ') - تعليل ניס וּ י ( ז ') - تجربة נפש ( נ ') - نفس נשימה ( נ ') - نفس סי כּוּ י ( ז ') - احتمال פּ עמ וֹ ן ( ז ') - جرس צח וֹ ק ( ז ') - ضحكة קהילה ( נ ') - مجتمع ק וּפּ ת ח וֹ לים ( נ ') - صندوق المرضى ריאה ( נ ') - رئة רעידת אדמה ( נ ') - هزة أرضية רפ וּ אה ( נ ') - طب שריר ( ז ') - عضلة תח בּ יב ( ז ') - هواية תיבת ד וֹ אר ( נ ') - صندوق بريد שמות תואר אישי - אישית - شخصي / شخصية מצחיק - מצחיקה - مضحك / مضحكة עשיר - עשירה - غني / غنية פּ צ וּ ע - פּ צ וּ עה - جريح / جريحة רפ וּ אי - רפ וּ אית - طبي / طبية רשמי - רשמית - رسمي / رسمية ש וֹ בב - ש וֹ בבה - مشاكس / م...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית