| שיר מאזינים וכותבים האזינו לשיר ואמרו כמה פעמים מילים מהשורש צ - ח - ק מופיעות בשיר . כתבו אותן . צל וּ ל - לקמץ - סגריר - אם ע וֹ לה ה שׁ מ שׁ וּ בכל בּוֹ קר חד שׁ ה היא , אם ה פּ רחים סתם מחייכים אל הע וֹ לם , אם מתגלגל הגל מצח וֹ ק עד ה שׁ מים אז למה גם אנחנ וּ לֹ א נצחק עם כּוּ לם ? אם י שׁ ע וֹ ד ליצנים וקרקסים , ו לֹ א בּ ספר , אם צח וֹ ק הילדים נ שׁ מע צל וּ ל ו לֹ א רח וֹ ק , צ וֹ חק ה שׁוּ ק , הים , ה פּ עמ וֹ ן שׁ ל בּ ית הספר , אז למה גם אנחנ וּ לֹ א נלמד לצח וֹ ק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית