שמות עצם ארס ( ז ' ) - سم ג וּ ר ( ז ' ) - جرو ה וֹ ראה ( נ ' ) - إرشاد הימצא וּ ת ( נ ' ) - تواجد היעדר וּ ת ( נ ' ) - غياب היעלמ וּ ת ( נ ' ) - اختفاء הי שׂ רד וּ ת ( נ ' ) - بقاء ה כּ שה ( נ ' ) - لدغة המלצה ( נ ' ) - نصيحة התרסק וּ ת ( נ ' ) - تحطم זרע ( ז ' ) - بذرة י וֹ מן ( ז ' ) - مفكرة כּ אב ( ז ' ) - ألم כּ ף יד ( נ ' ) - كف اليد מ וֹ ח ( ז ' ) - دماغ מ כּ ר ( ז ' ) - أحد المعارف מעיין ( ז ' ) - نبع נ וֹ כח וּ ת ( נ ' ) - حضور נכס ( ז ' ) - عقار נס ( ז ' ) - معجزة ס וּ פה ( נ ' ) - عاصفة ס כּ נה ( נ ' ) - خطر ענף ( ז ' ) - غصن פּ קח ( ז ' ) - مراقب צל ( ז ' ) – ظل רעב ( ז ' ) - جوع שמ וּ רה ( נ ' ) - محمية שמות תואר ארסי - ארסית - سام / سامة זר - זרה - غريب / غريبة חי וּ בי - חי וּ בית - إيجابي / إيجابية מס וּכּ ן - מס וּכּ נת - خطير / خطيرة מר - מרה - مر / مرة צמא - צמאה - عطش / عطشى רעב - רעבה - جائع / جائعة פעלים ושמות פועל מ כּ יש , לה כּ יש - يلدغ מקיא , להקיא - يتقيأ מתיי בּ ש , להתיי בּ ש - يصاب بالجفاف מתרסק , להתרסק - يتحطم נבהל , להי בּ הל - يذهل נגמר , להיגמר - ينت...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית