מרוויח , להרוויח - يربح משמיע , להשמיע - يسمع מתאכזב , להתאכזב - يخيب أمله מת כּ ווץ , להת כּ ווץ - يتقلص מת פּ רסם , להת פּ רסם - يشتهر מתקלקל , להתקלקל - يفسد מתקן , לתקן - يصلح נ וֹ פל , לי פּוֹ ל - يسقط נפתח , להי פּ תח - فتح פּוֹ על , לפע וֹ ל - يعمل מיליות א ךְ - لكن שונות בּ שבע עיניים - بدقة הפסקת חשמל ( נ ' ) - انقطاع التيار الكهربائي יד על הלב - بصراحة " מדליק " ; " מדליקה " ( סלנג ) - رائع؛ رائعة  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית