שמות עצם ג וּ מי ( ז ') - مطاط גפר וּ ר ( ז ' ) - عود ثقاب החלטה ( נ ' ) - قرار המצאה ( נ ' ) - اختراع הצלחה ( נ ' ) - نجاح הקלטה ( נ ' ) - تسجيل ח וֹ קר ( ז ' ) - باحث טייס ( ז ' ) - طيار יי שׂוּ מ וֹ ן ( ז ' ) - تطبيق מדע ( ז ' ) - علم מד פּ סת ( נ ' ) - طابعة מהנדס ( ז ' ) - مهندس מחבת ( נ ' ) - مقلاة ממציא ( ז ' ) - مخترع מנהרה ( נ ' ) - نفق מסגד ( ז ' ) - مسجد נ וּ רה ( נ ' ) - مصباح ס וֹ ללה ( נ ' ) - بطارية סכ וּ ם ( ז ' ) - مبلغ פּ ית וּ ח ( ז ' ) - تطوير צ וּ רה ( נ ' ) - شكل ק וֹ סם ( ז ' ) - ساحر רצ וֹ ן ( ז ' ) - إرادة שמיעה ( נ ' ) - سمع תק וּ פה ( נ ' ) - فترة שמות תואר ד וֹ מה - ד וֹ מה - مشابه / مشابهة חר וּ ץ - חר וּ צה - نشيط / نشيطة חשמלי - חשמלית - كهربائي / كهربائية כּ בד - כּ בדה - ثقيل / ثقيلة כּוֹ אב - כּוֹ אבת - مؤلم / مؤلمة מדעי - מדעית - علمي / علمية מק בּ יל - מק בּ ילה - مواز / موازية מתמיד - מתמידה - مواظب / مواظبة נייד - ניידת - متنقل / متنقلة עייף - עייפה - متعب / متعبة ש וֹ נה - ש וֹ נה - مختلف / مختلفة פעלים ושמות פועל מבטא , לבטא - يعب عن מד בּ יק , ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית