| קוראים שיר ילד , אתה שׁוֹ אל - וא בּ א לֹ א תמיד י וֹ דע . ילד ר וֹ צה ת שׁוּ בה - וא בּ א לֹ א תמיד מ וֹ צא . זה נכ וֹ ן , שׁ א בּ א י וֹ דע ל שׂ חק ולבנ וֹ ת ארמ וֹ נ וֹ ת על המים . ה וּ א ממציא סי פּוּ רים - ואתה צ וֹ חק והא וֹ ר מתמלא בּ עיניים . א ךְ עם יד על הלב , גם אם זה כּוֹ אב . א בּ א לֹ א י וֹ דע ה כֹּ ל , א בּ א לֹ א י וֹ דע ה כֹּ ל . תדע , ילדי , כּשׁ רק תהיה גד וֹ ל . ילד , אתה שׁוֹ אל ... זה נכ וֹ ן , שׁ א בּ א י וֹ דע לצייר חל וֹ מ וֹ ת שׁ עפים בּשׁ מים . לפעמים ה וּ א כּוֹ עס - אחר כּךְ ה וּ א חבר , שׁשׁוֹ מר בּ ש ׁ בע עיניים . א ךְ עם יד על הלב ... ילד , אתה שׁוֹ אל ... זה נכ וֹ ן שׁ א בּ א י וֹ דע ללטף , לר פּ א כּ ל כּ אב שׁ מ וֹ פיע . וּ בס וֹ ף הי וֹ ם - גם אם ה וּ א עייף ה וּ א ממ שׁ י ךְ ע וֹ ד סי פּוּ ר לה שׁ מיע א ךְ עם יד על הלב ... ילד , אתה שׁוֹ אל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית