תוכן העניינים א . המספרים עד 6 10 , 000 ב . המספרים עד - 100 , 000 הכרה ומבנה 44 ג . פעולות במספרים עד 16 100 , 000 ד . המספרים עד מיליון 76 ה . מספרים גדולים ממיליון 57 שוב חישוב 97 אבזרים לפרק דף של טבלות המבנה העשרוני ( מצורף בסוף החוברת )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית