אחת האפשרויות לתאונת ביקוע של גרעין א 1 רני 1 ם - 235 מנוסחת כך : המגיבים : / ] // - 2 האיזוטופ א 1 _רני 1 ם - ; 235 ת * - נויטרון ; התוצרים : - _^ 63 האיזוטופ בריום - - /// 6 - ; 141 האיזוטופ קריפטון - - 3 _^ 1 ; 92 שלושה נויטרונים _בתגובה גרעינית זו איזוטופ האורניום מתבקע לשני איזוטופים שלכל אחד מהם אנרגיית קשר ממוצעת לנוקלאון גדולה מזו של גרעין איזוטופ האורניום , כמתואר באיור . 3 כלומר איזוטופ האורניום מתבקע לאיזוטופים בעלי אנרגיית קשר ממוצעת לנוקלאון גדולה יותר . מכאן שבתהליך הביקוע צריכה להשתחרר אנרגיה . דוגמה : 3 חישוב האנרגיה המשתחררת מביקוע גרעין אותיום -235 חשב את כמות האנרגיה המשתחררת בתהליך הביקוע של אורניום המתואר ב - ( א ) לעיל . של המסה הנמדדת אטום א 1 _תי 1 ם - 235 היא , (!^ _^ 0 ) = 235 . 04392411 זו של אטום בריום - : 141 = 140 . 91436311 ( _ג , _^ 6 וזו של אטום קריפט 1 ן - . )^(^ - 91 . 926271 ג : 92 )^ פתרון : עלינו למצוא תחילה בכמה קטן סכום המסות של גרעין בריום - , 141 גרעין קריפטון - , 92 ושלושה נויטרונים מסכום המסות של גרעין אורניום - 235 ונויטרון . כיוון שמספר האל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך