. 2 השופר בדברי חז"ל- ישעיה כז , יג , תלמוד בבלי , מסכת ראש השנה טז , עא . 3 מקורות שונים בנושא יום הכיפורים , בפרק " יום הכיפורים" . 4 ישיבה בסוכה – תלמוד בבלי , מסכת סוכה כח , עב . 5 הלכות חנוכה- מתוך קיצור שולחן ערוך הרב גאנצפריד , קלט . 6 " וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל - " שני מדרשים מתוך ספר האגדה . 7 כיבוד אב- ספר האגדה . 8 מקורות ומדרשים שונים בנושא השבת בפרק "קבלת שבת" . 9 השבת הראשונה- תלמוד בבלי מסכת סנהדרין לח , עא . 10 בצאת ישראל ממצרים- תהילים קיד . 11 מצוות האב ללמד את בנו תורה-קיצור שולחן ערוך מקור חיים , קכה , ג-א . 12 משה רבינו על הר -נבו דברים ד"ל , א , ג-ד . 13 ביכורים דברים-בתורה כו , ד-א מעגל הליבה שירים : . 1 ירושלים של זהב- נעמי שמר ג' . 2 ינג – 'י מרים ילן שטקליס . 3 איתן – דליה רביקוביץ' . 4 ילדה מזלג וילדה כף – נורית זרחי סיפורים : . 1 כף של עץ – סיפור עם . 2 הנמלה והחגב – איזופוס מקורות יהודיים : . 1 חוני המעגל – מתוך ספר האגדה . 2 לכה דודי – רבי שלמה הלוי אלקבץ . 3 הלל הזקן לומד תורה – מתוך ספר האגדה מעגל שני שירים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית